Друк

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

  1. З метою дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, і запобігання будь-яких порушень цих норм як у власній роботі, так і у взаєминах з усіма учасниками процесу наукова стаття піддається обов’язковій процедурі рецензування.
  1. Наукові статті, що надійшли до редакції і задовольняють формальним критеріям, розглядаються на предмет відповідності тематиці видання та визначення кола рецензентів. Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці видання, є абсолютно анонімним для автора та рецензента, процедуру здійснюють два незалежні рецензенти (процес подвійного «сліпого» рецензування – «double-blind» peer review policy).
  1. До рецензування можуть бути залучені члени редакційної колегії та зовнішні експерти, які визначають вектор розвитку наукової думки та мають публікації у відповідних предметних галузях.
  2. Рецензент оцінює:
  1. Рецензія повинна містити конкретні висновки щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».
  1. Рецензія оформлюється у друкованому варіанті, повинна бути підписана рецензентом і засвідчена печаткою установи за місцем роботи рецензента.
  2. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.
  3. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією видання.

До статей застосовується система перевірки на плагіат Unicheck.

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики організована відповідно до принципів, декларованих Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE).

 

Дотримання академічної доброчесності

Редакція видання сприяє дотриманню академічної доброчесності та потребує при підготовці наукової статті виконання наступних вимог: