1. Абрамов Ю. А., Кальченко Я. Ю. Выбор метода определения периода проведения регламентных работ датчиков систем ослабления последствий чрезвычайных ситуаций. – С. 3-6. 
  Анотація Обоснован выбор метода определения периода проведения регламентных работ датчиков первичной информации систем ослабления последствий чрезвычайных ситуаций. 
  Ключові слова: период проведения регламентных работ, датчик первичной информации, система ослабления последствий чрезвычайных ситуаций.
 2. Басманов А. Е., Кулик Я. С. Алгоритм определения параметров источника чрезвычайной ситуации на основании данных от датчиков ее опасного фактора. – С. 7-10.
  Анотація Построен алгоритм определения параметров источника чрезвычайной ситуации, использующий информацию от датчиков ее опасного фактора и позволяющий уточнить местоположение очага за счет дополнительной обработки полученной информации.
  Ключові слова: очаг чрезвычайной ситуации, датчик опасного фактора чрезвычайной ситуации.
 3. Виноградов С. А., Консуров М. О., Сокол Я. С. Експериментальні дослідження системи гідроімпульсного руйнування елементів будівельних конструкцій. – С. 11-17.
  Анотація. У статті наведені результати експериментальних досліджень з визначення впливу параметрів системи гідроімпульсного руйнування елементів будівельних конструкцій та відстані до точки контакту на швидкість струменя рідини. 
  Ключові слова: аварійно-рятувальні роботи, руйнування, система гідроімпульсного руйнування, струмінь рідини високої швидкості, будівельні конструкції.
 4. Гишко Г. Б., Попов І. І. Визначення втрат серед цивільного населення та особового складу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій від впливу масових пожеж. – С. 18-22. 
  Анотація. Запропонований математичний апарат, який являє собою новий підхід до визначення математичного сподівання можливих втрат серед населення та особового складу підрозділів ДСНС України від впливу масових пожеж в осередках надзвичайних ситуацій.
  Ключові слова: вогневий вплив, масові пожежі, особовий склад, надзвичайна ситуація.
 5. Закора А. В., Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. Методика расчета времени автономной работы аварийного источника электропитания аппаратуры оперативной диспетчерской связи в условиях чрезвычайной ситуации. – С. 23-29.
  Анотація. Предложена методика измерения потребляемой мощности аппаратуры оперативной диспетчерской связи для последующей оценки времени работы аварийного источника электропитания в автономном режиме в условиях чрезвычайной ситуации 
  Ключові слова: оперативная диспетчерская связь, измерение потребляемой мощности, время автономной работы аварийного источника электропитания.
 6. Иванов Е. В., Васюков А. Е. К вопросу о составе и количестве газов при взрыве боеприпасов на складах. Сообщение 1. Патроны для стрелкового оружия. – С. 30-37.
  Анотація. На основании справочных данных вычислен объем газов , который выделился при взрыве пороха в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории военной части А 0828 в г . Лозовая (2008 год ) и оценено количество выброшенной в атмосфе - ру ртути, как компонента ударно - воспламенительного состава.  
  Ключові слова: взрывы боеприпасов, патроны, состав газа при го - рении пороха, химические загрязняющие вещества, загрязнение ат - мосферы.
 7. Ларін О. М., Грінченко Є. М., Соколов Д. Л., Федоренко Р. М. Визначення ймовірності втрати герметичності вертикального сталевого резервуару в залежності від тривалості його експлуатації. – С. 38-45.
  Анотація.  Розглядається задача визначення ймовірності втрати герметичності вертикального сталевого резервуару в залежності від терміну його експлуатації . Проведені розрахунки ймовірності безвідмовної роботи як окремих елементів так і резервуару в цілому . Визначена залеж - ність ймовірності розгерметизації від утворення наскрізних корозій - них пошкоджень у вертикальному сталевому резервуарі із вмістом нафтопродуктів від тривалості його експлуатації , яка наведена в таб - личному , аналітичному та графічному вигляді .   
  Ключові слова: резервуар , надійність , нафтопродукт , втрата герме - тичності , термін експлуатації .
 8. Левтеров А. А. Оценка информационной безопасности и надежности программных средств органов и подразделений ГСЧС. – С. 46-51.
  Анотація. В статье предложен подход тестирования программного обеспечения ( ПО ), применяемого в подразделениях и органах ГСЧС . Описаны примеры расчета показателей надежности . Приведена оценка ПО на аутентичность предоставления и обработки информации .   
  Ключові слова: программные средства , надежность , тестирование .
 9. Маляров М. В. Моніторинг змін природних територій з використанням просторових характеристик. – С. 52-56.
  Анотація. Запропоновано метод моніторингу змін природних територій на ос - нові аналізу знімків , отриманих при повітряній зйомці . Запропонова - ний метод використовує різницю між значеннями фрактальної розмі - рності знімків та виявляє факт зміни природного середовища по про - сторовим характеристикам знімків .    
  Ключові слова: повітряна зйомка , спектр , фрактальна розмірність , цифрова карта , моніторинг територій .
 10. Неклонський І. М., Самарін В. О. Показники та критерії оцінювання якості взаємодії підрозділів ДСНС України та Національної гвардії України при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – С. 57-63.
  Анотація. Для оцінювання якості взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначені відповідні показники , критерії та моделі для розрахунку їх значень .    
  Ключові слова: взаємодія , ефективність взаємодії , варіант взаємодії .
 11. Попов В. М., Чуб И.А., Новожилова М. В. Моделирование характеристик потока отказов основных производственных фондов объектов повышенной опасности. – С. 64-70.
  Анотація. Проведено моделирование интенсивности отказов и вероятности без - отказной работы основных производственных фондов сетей водо - снабжении и водоотведения как объектов повышенной опасности . Показано , что поток отказов является нестационарным без последей - ствия . Развит подход к учету случайных и постепенных отказов эле - ментов технической системы .    
  Ключові слова: система техногенной безопасности , вероятность от - казов системы , постепенные отказы , нестационарный поток отказов .
 12. Рогозін А. С., Коссе А. Г., Левченко Р. Т. Оптимізаційна модель залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – С. 71-75.
  Анотація. Розроблено оптимізаційну модель залучення сил цивільного захисту за критерієм часу ліквідації надзвичайної ситуації на території адмі - ністративно - територіальних утворень країни .    
  Ключові слова: модель , оптимізація , сили , цивільний захист , лікві - дація , час .
 13. Самарин В. А., Сокол Я. С. Модель готовности спасательных систем, использующих техническое оснащение для проведения аварийно-спасательных работ. – С. 76-82.
  Анотація. Представлена математическая модель оценивания готовности спаса - тельной системы . Представлены алгоритмы определения критериев готовности к проведению спасательных работ с учетом укомплекто - вания спасательной группы подготовленным техническим оборудо - ванием . В качестве меры готовности взята вероятность достижения или поддержания определенных состояний .     
  Ключові слова: спасательная система , мобилизационная готов - ность , спасательная группа , техническое оснащение , эксплуатацион - ный модуль .
 14. Сенчихин Ю. Н. Анализ работы (выстрела) спасательного устройства для метания снаряда с тросом на высоты зданий с использованием метода интерполяции. – С. 83-88.
  Анотація. Выполнен анализ выстрела методом интерполяции , где в качестве интерполяционных функций используются полиномы Лагранжа . Проведены расчеты контрольных примеров , соответствующих конк - ретным случаям использования спасательного устройства .     
  Ключові слова: задачи анализа , метод интерполяции , выстрел , пневмометание , снаряд с тросом , траектория , параметры .
 15. Собина В. О., Борисова Л. В., Єлізаров О. В. Аналіз та прогноз стану безпеки об’єкту обчислювальної техніки в умовах надзвичайних ситуацій. – С. 89-95.
  Анотація. Пропонується адаптація раніше розроблених методичних апаратів аналізу ризиків внаслідок надзвичайних ситуацій для об ’ єктів обчислювальної техніки . Показано , що при управлінні безпекою ООТ слід керуватися наступним : в оцінку ризику вводити весь спектр не - безпек , можливих для досліджуваного ООТ при його роботі .     
  Ключові слова: надзвичайна ситуація , об ’ єкт обчислювальної техні - ки , система прийняття рішень , стан безпеки .
 16. Стрелец В. М., Ковалев П. А., Щербак С. Н. Уточнение закономерностей деятельности спасателей в процессе подготовки технических средств к применению. – С. 96-106.
  Анотація. Закономерностями времени выполнения простых операций , связан - ных с использованием стволов и пожарных лестниц , является возмо - жность их описания с помощью β - распределения . Усложнение опе - рации приводит к тому , что закон распределения времени ее выпол - нения становится нормальным . Отмечено , что по величине скошен - ности распределения времени выполнения типовых операций можно судить об уровне подготовленности спасателей .     
  Ключові слова: пожарные рукава , пожарные лестницы , время вы - полнения , закон распределения , подготовленность .
 17. Сырых В. Н., Карпец К. М. Оценка причин возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом твердотопливного котла IGNIS-500. – С. 107-111.
  Анотація. Рассмотрены обстоятельства , динамика возникновения и развития чрезвычайной ситуации , а также наиболее характерные поражающие факторы физических взрывов .    
  Ключові слова: теплообменник , физический взрыв , ударная волна .
 18. Тютюник В. В. Оцінка відносної інтенсивності між надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру в регіонах України. – С. 112-120.
  Анотація. Представлені результати оцінки відносної інтенсивності між надзви - чайними ситуаціями ( НС ) природного та техногенного характеру з метою виявлення стабільності функціонування території України та розробки ефективного прогностичного апарату для створення ком - плексної системи моніторингу НС в регіонах України .     
  Ключові слова: надзвичайна ситуація , інтенсивність виникнення надзвичайних ситуацій , співвідношення між надзвичайними ситуаці - ями природного та техногенного характеру , система моніторингу надзвичайних ситуацій
 19. Христич В. В., Панина Е. А., Гусева Л. В. Вероятностно-детерминистическая модель системы для выявления нештатных ситуаций и аварий. – С. 121-126.
  Анотація. В работе предлагается использование вероятностно - детерменистических моделей для исследования распространения внешних воздействий по сложным техническим системам , на опас - ных объектах , при попадании их в условия внешних воздействий ( форс - мажорные обстоятельства ). Разработка и исследование постро - енной модели позволит решать задачу распространения внешнего воздействия по структуре системы , и его влияния на качественное состояние ее элементов .     
  Ключові слова: риск возникновения чрезвычайных ситуаций , ме - тоды теории взвешенных графов , импульсные воздействия , модели - рования систем со сложной структурой
 20. Чернобрывко М. В., Светличная С. Д. Моделирование деформации и разрушения элемента здания при ударно-волновой нагрузке. – С. 127-131.
  Анотація. Рассматривается оребренная плита с проемом под действием ударно - волновой нагрузки ; проводится анализ ее степени повреждения . Определяется интенсивность напряжений как функция деформации , скорости деформаций , температуры и времени . Учитываются дина - мические свойства материалов . Исследования проводятся численно - аналитическим методом , точность численного моделирования прове - ряется на каждом временном этапе расчета .     
  Ключові слова: ударно - волновая нагрузка , динамическая проч - ность , критерий разрушения , оребренная плита .
 21. Шевченко Р. І. Аналіз сучасних тенденцій наукових досліджень в галузі моніторингу надзвичайних ситуацій. – С. 132-142.
  Анотація. В роботі проведена систематизація та аналіз наукових досліджень в галузі моніторингу надзвичайних ситуацій ( НС ) техногенного та природного характеру за рядом критеріїв . Визначенні існуючи про - тиріччі в організації досліджень в цій галузі .     
  Ключові слова: моніторинг , наукові дослідження , надзвичайні ситуація .